Zomerexcursie melkveestudiegroepen ZLTO

Op donderdag 11 augustus vond de jaarlijkse zomerexcursie voor onze melkveestudiegroepen voor melkveehouders plaats. We waren te gast bij het Global Innovation Center van Cargill en Provimi, waar de middag in het teken stond van eiwitefficiëntie en pensgezondheid.

 

‘’We zitten op dit moment in roerige tijden. De markt en regelgeving rondom melkveebedrijven, maar wel invloed op de manier waarop we koeien voeren. Eiwitefficiëntie heeft enerzijds effect op de keuze in grondstoffenaankoop en anderzijds op de mestboekhouding. Hoe is de eiwitbenutting op uw bedrijf en waar zit ruimte voor verbetering? We nemen jullie mee in waar we in de praktijk zitten ten opzichte van wat de koe theoretisch kan. Waar zitten de onvermijdbare en waar zitten de vermijdbare eiwitverliezen?’’

Met bovenstaande uitnodiging op zak zijn we in verschillende workshops op een actieve manier veel te weten gekomen over de melkkoe. Doormiddel van een rondleiding, werden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

De dag werd afgesloten met een rondleiding en een barbecue bij familie van Zeelst in Hedel. We kregen een korte toelichting door de heren van Zeelst, waarna het mogelijk was om een kijkje te nemen in de stal. Daarna was het tijd om onder het genot van een goed stuk vlees en een drankje met elkaar na te praten over de middag, maar ook over andere zaken die spelen bij het bedrijf. Een geslaagde zomerexcursie!

Auteur: Yvonne Daandels

----------------------------------------------------------------------

Summer excursion dairy farm study groups ZLTO

The annual summer excursion for our dairy study groups for dairy farmers took place on Thursday 11 August. We were guests of Cargill and Provimi's Global Innovation Centre, where the afternoon was dedicated to protein efficiency and rumen health.

  

''We are currently in turbulent times. The market and regulations surrounding dairy farms , but do affect the way we feed cows. Protein efficiency affects the choice in raw material procurement on the one hand and manure accounting on the other. How is protein utilization on your farm and where is there room for improvement? We take you through where we are in practice compared to what the cow is theoretically capable of. Where are the unavoidable and where are the avoidable protein losses?''

With this invitation in our pockets, we actively learned a lot about the dairy cow in various workshops. Through a guided tour, theory and practice were connected.

The day ended with a tour and a barbecue at family van Zeelst in Hedel. We were given a brief explanation by Mr van Zeelst, after which it was possible to take a look inside the barn. Then it was time, while enjoying a good piece of meat and a drink, to talk to each other about the afternoon, but also about the other issues at the farm. A successful summer excursion!

Author: Yvonne Daandels