Nieuwe mogelijkheden in de vervanger van ruimte-voor-ruimte regeling

In de nieuwe beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit wordt het ook mogelijk om andere soorten woningtypen te ontwikkelen op de plek van stallen.

De ruimte-voor-ruimte regeling is in 2001 opgericht door de provincie Noord-Brabant en moest sloop voor stoppende varkens- en pluimveehouders aantrekkelijker maken. In ruil voor de sloop van tenminste 1000 m2 aan bedrijfsbebouwing voor het houden van dieren en het uit de handel halen van minimaal 3500 kilo aan fosfaatrechten kon één ruimte-voor-ruimtetitel verkregen worden.

Per titel mag één woning in een bebouwingsconcentratie worden gebouwd. Ook is het mogelijk om bij de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte een titel aan te kopen voor 125.000 euro excl. btw. De woningen die voor een titel gebouwd kunnen worden hebben een grotere maximale inhoud van circa 750-1000 m3 en 100-150 m2 aan bijgebouwen.De grote investering kan alleen terugverdiend worden door het realiseren van vooral grotere woningen en grotere kavels in het duurdere segment.

Nieuwe beleidsregel
Met de wijziging van de Interim omgevingsverordening (IOV) wordt ook de nieuwe beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit opgenomen. Deze vervangt de rood-voor-groenregelingen die voorheen in de IOV stonden zoals de ruimte-voor-ruimte, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, kwaliteitsverbetering bebouwingsconcentraties en landgoederenregeling. In de nieuwe beleidsregel is het niet alleen mogelijk om grotere (luxe) woningen te realiseren, maar wordt het ook mogelijk om andere soorten woningtypen te ontwikkelen met een bijpassende tegenprestatie:

  1. Vrijstaand en grote tweekappers (type A): geen inhoudsmaat 125.000 euro per woning
  2. Woningen in één bouwmassa (type B) kleine tweekapper, rijtjeshuis, appartement, studio’s: per 1000 m3 125.000 euro, bij elke 200 m3 groter: 25.000 euro
  3. Standplaats woonwagen: 20.000 euro
  4. Tiny House: 20.000 euro
  5. Splitsen beeldbepalend gebouw (bijvoorbeeld langgevelboerderij): 62.500 per extra wooneenheid

Het is met de regeling niet het doel om allen maar woningen toe te voegen. Het doel is het versterken van de omgevingskwaliteit. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Passend in de ontwikkelingsrichting voor het gebied (artikel 3.77 IOV);Alleen op aanvaardbare plekken (in of tegen bebouwingsconcentraties of stedelijk gebied) (artikel 3.78 IOV)
  • Geen stedelijke ontwikkeling (meer dan 11 woningen)
  • Fyieke tegenprestatie in het versterken van de omgevingskwaliteit.

Sloop
Bij de beëindiging van een agrarisch bedrijf en omzetting van de bedrijfswoning naar wonen moet er minimaal 250 m2bedrijfsbebouwing gesloopt worden. Voor glastuinbouwbedrijven geldt 250 m2 bedrijfsgebouwen of 1000 m2glasopstand. Voor het toevoegen van een woning is de drempelwaarde van de fysieke tegenprestatie 750 m2bedrijfsgebouwen of 3000 m2 glasopstand.

Bij de regeling komt een rekenmodule waarmee per soort bedrijf de hoogte van de tegenprestatie kan worden bepaald. Dit kan bijvoorbeeld via sloop van bedrijfsgebouwen, glasopstand, voorzieningen niet zijnde een gebouw (o.a. sleufsilo’s of teeltondersteunende voorzieningen).

Aanvullende tegenprestatie
Als de minimale fysieke tegenprestatie niet via sloop gerealiseerd kan worden, kan een aanvullende tegenprestatie worden behaald in de vorm van een certificaat met een minimumbedrag van 20.000 euro. Deze wordt uitgegeven door de Ontwikkelmaatschappij ruimte-voor-ruimte. Ook kan het afwaarderen van gronden ten behoeve van natuur betrokken worden bij de tegenprestatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met info@zltoadvies.nl