Is mijn agrarische bedrijf nog wel te verkopen?

In de keukentafelgesprekken tussen agrarische ondernemers en agrarische makelaar staat de vraag “is mijn locatie nog wel te verkopen?” op nummer één. Deze vraag is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. De praktijk leert dat objecten goed te verkopen zijn als het huiswerk ook goed is gedaan. In dit artikel belichten we de verschillende kanten van de verkoop van een object!

Waar komt deze vraag vandaan? 
De zorgen van deze ondernemers komen vaak voort uit de vele negatieve berichten rondom de sector en het ontbreken van opvolgers. Er is de laatste jaren al iets minder geïnvesteerd in uitbereiding en onderhoud van het object. Maar de mogelijkheid om te verkopen is wel belangrijk, want eigenaren maken zich zorgen omdat de oudedagvoorziening vaak in het bedrijf zit. 

Welke factoren en kenmerken zijn van belang?
Hieronder hebben we de factoren en kenmerken die van invloed zijn op de verkoop van een object op een rijtje gezet:  

Juridische omgevingsfactoren

 • Het actuele bestemmingsplan: wat zijn de mogelijkheden als het gaat om de bestemming van deze locatie: nu en in de toekomst?
 • Structuurvisie gemeente: wat zijn de hoofdlijnen van hoe en waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden? Ook komt de onderlinge samenhang van het gemeentelijk ruimtelijk beleid - zoals economie, recreatie, landbouw en woningbouw – aan bod. 
 • Interim omgevingsverordening Provincie Noord-Brabant: waar moet de gemeente rekening mee houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen? Dat gaat om instructieregels aangaande natuur, wonen, dieraantallen en staldeuren. 

Feitelijke kenmerken van het object en omgeving

 • Huiskavel: betreft het een kleine huiskavel of niet te vergroten agrarisch bouwblok?
 • Natuur: ligt de locatie dicht bij een natura 2000-gebied?
 • Gevoelige objecten: zijn er burgerwoningen in de omgeving of is de locatie binnen de bebouwde kom?
 • Ontwikkelingen: zijn er toekomstige woon- of industriebestemming op korte afstand, hoogspanningsmast of leidingen aanwezig?
 • Gronden: Is de landbouwgrond los te verkopen door de ligging/ontsluiting?
 • Lokale markt: welke bewegingen zien we in de plaatselijke markt qua vraag en aanbod? 

Agrarisch object of alternatief?
Nadat er naar bovenstaande zaken is gekeken, volgt de vraag of het object als agrarisch object verkocht wordt of dat er (betere) alternatieven beter zijn.  Samen gaan we weloverwogen naar de volgende zaken kijken:    

Waar moet je rekening mee houden bij de verkoop van een agrarisch object?

 • Huiskavel en totale bedrijfsomvang: kan ik mijn huiskavel nog uitbreiden en/of is de locatie geschikt als tweede locatie?
 • Vergunningen: zijn alle vergunning al op orde of zijn ze nog op orde te krijgen voor het voorgenomen (nieuwe) gebruik?
 • Omvang bouwblok: is het bouwblok groot genoeg: is het nog aan te passen en/of uit te bereiden?
 • Staat van de gebouwen/functionaliteit: zijn ze nog bruikbaar, zijn ze aan te passen of zijn het multifunctionele gebouwen?

Waar moet je rekening mee houden bij alternatieve verkoopmogelijkheden en of functieverandering? 

 • Functieverandering: Agrarische aanverwant of agrarisch hulpbedrijf, woonbestemming, boerderijsplitsing, vaak alleen cultuurhistorische boerderij, recreatief of ambachtelijk bedrijf, statische opslag / multifunctioneel gebruik, bijwonen / mantelzorgwoning / B&B / begane grond wonen.
 • Woningbouw: in een enkel geval kan er een woningbouwplan ontwikkeld worden op de gronden, afhankelijk van de ligging.
 • Ontwikkeling bouwkavel: Ruimte voor Ruimte regeling of sloop van stallen via de     Verordening ruimte om vervolgens een extra woning te kunnen bouwen.
 • Opkoopregelingen: komt de locatie wellicht in aanmerking voor een van de opkoopregelingen.

Aan de keukentafel (en dan verder)
Alle bovenstaande onderdelen zullen zorgvuldig in beeld gebracht moeten worden om te bepalen welke mogelijkheden er zijn en welke waardeontwikkeling dit tot gevolg kan hebben. Uiteraard zijn de fiscale gevolgen en persoonlijke wensen ook van belang! 

ZLTO Vastgoed en ZLTO Advies hebben alle disciplines in huis om tot geslaagde verkoop te komen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op