Uitspraak Raad van State over emissiearme melkveestallen: wat betekent dat voor jou?

Op 7 september deed de Raad van State een uitspraak over natuurvergunningen voor emissiearme melkveestallen. De uitspraak gaat over twee typen emissiearme stallen in de melkveesector en niet over andere emissiearme stalsystemen in deze sector of de pluimvee- en varkenssector. Wat betekent deze uitspraak precies?

Vraag over Omgevingsvergunning milieu 
Betekent deze uitspraak ook dat de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) voor deze twee systemen niet meer toegepast kan worden voor de Omgevingsvergunning milieu van het Activiteitenbesluit?

Antwoord: Wav, Wgv & Wnb
Als het de milieubeoordeling betreft, moet de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) worden toegepast. Daarvan heeft de Afdeling al meerdere keren gesteld dat deze wetten het exclusieve toetsingskader vormen.

Omdat de Wet Natuurbescherming (Wnb) niet bepaalt dat de stikstofdepositie via de Rav moet worden berekend - en er sprake is van een Europese richtlijn - wordt dat dus voor deze twee stalsystemen anders beoordeeld. Gezien de overwegingen van de rechtbank is het risico reëel dat dit ook voor andere emissiearme vloeren gaat gelden. Daar lopen ook procedures over.

Het gevolg is dat bij de beoordeling van de gemeentelijke milieuvergunning uit het Activiteitenbesluit de Rav nog geldt, maar bij de Wnb niet meer. Het is nu de vraag of de overheid ook de emissiefactoren van deze twee stalsystemen in de Rav gaat bijstellen. Daar is nog geen uitspraak over gedaan. 

Vragen? 
De complexe aanpassingen in onze wetgeving roepen vragen op bij agrarische ondernemers. ZLTO Advies heeft experts op het gebied van wet- en regelgeving die je graag helpen bij het oplossen van  bepaalde uitdagingen. Neem contact met ons op!