Opnieuw openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022

Op 1 december 2022 vindt er weer een openstelling plaats van de investeringsregeling POP3+ 2022. Deze regeling is bedoeld om ondernemers te stimuleren in de aanschaf van duurzame investeringen voor hun bedrijf. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk tot en met 31 januari 2023.

Doel van de openstelling

Voor de regeling is een bedrag van € 14 miljoen beschikbaar. Dit zijn resterende rijksmiddelen uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) dat eind 2022 afloopt. Doel van de openstelling is allereerst om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en synthetische meststoffen te reduceren én de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Er tegemoetgekomen aan een eerdere oproep van de Europese Commissie in de context van de inval in Oekraïne in relatie tot de nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-plannen. De POP3+ investeringsregeling sorteert voor op het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB, dat ingaat vanaf 1 januari 2023. In het GLB-NSP wordt ingezet op een transitie en verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouwsector.
 
Voorwaarden en hulp bij aanvragen 
Het is voor landbouwers mogelijk om de subsidie aan te vragen. Naast de kleinere subsidiepot van 14 miljoen euro zijn er nog een paar wijzigingen ten opzichte van de opstelling van vorige winter. Het subsidiepercentage is teruggebracht van 60% naar 40% en er is dit keer géén top-up van 15% extra voor jonge landbouwers. Alle landbouwers - ongeacht de leeftijd - kunnen 40% subsidie ontvangen. Daarnaast is de subsidiedrempel verlaagd van € 25.000,- naar € 20.000,- Hiervoor is dus een investering nodig van minimaal € 50.000,-.
Per bedrijf kunt u subsidie aanvragen voor maximaal 2 concrete investeringen (machines, installaties e.d.). Wanneer beiden in dezelfde categorie vallen, gaat dit in 1 aanvraag. Vallen ze beiden in een andere categorie gaat het om 2 aanvragen. Het minimum subsidiebedrag is € 20.000,- en het maximum betreft € 150.000,= per bedrijf.

De lijst met subsidiabele investeringen bestaat uit 5 categorieën:

a) Precisielandbouw en Smart Farming
b) Digitalisering
c) Water (o.a. bestrijding droogte en verzilting) 
d) Duurzame bedrijfsvoering
e) Natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

De datum van indienen heeft géén invloed op de kans van toewijzing: er wordt gewerkt met een puntensysteem, net als bij POP3 fysieke investeringen. Bij overschrijding wordt er geloot op basis van het aantal behaalde aantal punten.

Bent u landbouwer en wilt u investeren in een modern, duurzaam landbouwbedrijf? Neem dan contact op met ZLTO Advies: Tel. 0113-247718 of stuur een mail naar info@zltoadvies.nl.
Wij verzorgen dan uw aanvraag. U kunt zich bij ons aanmelden tot vrijdag 20 januari.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.zltoadvies.nl